Wiedza

KLUCZ DO TESTU KOMPETENCJI

KLUCZ DO TESTU KOMPETENCJI

Warsztat A „Zarządzanie ludźmi”

w ramach „Ścieżki menedżerskiej 2014” dla firmy Asseco

W każdym z zadań należało wybrać jedną odpowiedź.

Punktacja prawidłowych odpowiedzi w zależności od pytania wynosiła 1 lub 2 punkty (poniżej wpisane w nawiasach kwadratowy).

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 15.

Zadanie 1

Kierowanie ludźmi to…

 1. wydawanie rozkazów. Najlepiej sprawdza się metoda komendy i kontroli.
 2. stwarzanie ludziom warunków do pełnego wykorzystania ich potencjału twórczego na rzecz organizacji. [1 punkt]
 3. uzgadnianie z zespołem celów i sposobu wykonania zadań.

Zadanie 2

Poprosiłeś jednego ze swoich pracowników o sporządzenie raportu. Zwykle kiedy zlecałeś mu jakieś zadania, zawsze kończył swoją pracę w terminie, potrzebując niewiele zachęty z twojej strony. Był samodzielny. Tym razem jednak pracownik się opóźnia z wykonaniem zadania. Co robisz?

 1. Powiesz pracownikowi, że chcesz mieć ten raport jak najwcześniej. Wytłumaczysz, co chcesz, by zawierał, i będziesz go pytać każdego dnia o postępy w pracy. [1 punkt]
 2. Dasz pracownikowi więcej czasu na ukończenie zadania i uzgodnisz termin kontroli.
 3. Powiesz pracownikowi, czego oczekujesz i porozmawiasz z nim o powodach opóźnienia. [2 punkty]

Zadanie 3

Aby stwierdzić, czy pracownik jest samodzielny, należy…

 1. ocenić, jak sprawnie realizuje on swoje zadania w wyznaczonym czasie.
 2. wziąć pod uwagę, czy pracownik ma wiedzę, umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań, sprawdzić jego motywację oraz ocenić, czy jego cechy osobowości sprzyjają realizacji zadań tego rodzaju. [1 punkt]
 3. przeanalizować jego wykształcenie i zdobyte certyfikaty.

Zadanie 4

Kierujesz zespołem projektowym składającym się z osób z różnych działów. Ostatnio zespół intensywnie pracował nad końcowym sprawozdaniem z realizacji projektu. Jeden z pracowników tego zespołu na ostatnie pięć zebrań regularnie się spóźniał. Kiedy wchodził, nie poczuwał się do przeproszenia grupy. Co gorsza, opóźnia się także z przedstawieniem danych, za które jest odpowiedzialny. Musi przedstawić je grupie w ciągu trzech dni. Co robisz?

 1. Powiesz pracownikowi, czego dokładnie od niego oczekujesz, i będziesz pilnować, aby zakończył swoje sprawozdanie w terminie. [2 punkty]
 2. Porozmawiasz z pracownikiem o powodach opóźnienia i zachęcisz go do ukończenia zadania.
 3. Stwierdzisz, że pracownik jest zdolny do przedstawienia swojego sprawozdania grupie i przypomnisz mu tylko o terminie. [1 punkt]

Zadanie 5

Cykl kierowania ludźmi składa się z następujących etapów:

 1. planowanie, organizowanie, kontrolowanie i ocena.
 2. zlecanie, wspieranie, kontrolowanie, interweniowanie i wzmacnianie. [1 punkt]
 3. wizja, misja, działanie, duża ilość pochwał i celebrowanie sukcesów.

Zadanie 6

Miałeś w przeszłości sporo problemów z jednym z pracowników twojego zespołu. Był bardzo powolny, a jedyną rzeczą, która nakłaniała go do właściwego wykonywania swojej pracy, były naciski z twojej strony. W ostatnich kilku tygodniach zauważyłeś u niego zmianę. Pracuje lepiej i nie musisz zbyt często przypominać mu o terminach ukończenia zadań. Co robisz?

 1. Będziesz kontynuować utrzymywanie nadzoru i obserwacji pracownika. [1 punkt]
 2. Utrzymasz nadzór, ale również wysłuchasz pracownika i zachęcisz do wdrażania tych jego pomysłów, które uznasz za rozsądne. [2 punkty]
 3. Będziesz przyjmować propozycje pracownika i zachęcać go do zgłaszania pomysłów.

Zadanie 7

Stawiane pracownikom cele mogą być jakościowe i ilościowe. Zaznacz dobrze sformułowany cel jakościowy.

 1. Do 7 listopada 2014 roku obniżyć koszty obsługi klientów o 15%.
 2. Do końca 2014 roku zwiększyć umiejętności obsługi komputera, tak, aby pracownik potrafił samodzielnie wprowadzać dane do systemu RCP. [1 punkt]
 3. W terminie 1 listopada – 31 grudnia 2014 roku zwiększyć sprzedaż w segmencie B2B o 11% w porównaniu z 2013 rokiem.

Zadanie 8

Pracownicy twojego zespołu zwykle pracują dobrze. Ich wiedza i umiejętności są na właściwym poziomie. Ty rozdzielasz pracę i w miarę konieczności starasz się ich motywować. W ciągu ostatnich kilku tygodni wyniki dramatycznie się pogorszyły. Pracownicy nie wywiązują się z dziennych norm, zaś jakość ich pracy jest trudna do zaakceptowania. Co robisz?

 1. Pozwolisz zespołowi rozwiązać własne problemy, ale również będziesz przypominać pracownikom o terminie. [1 punkt]
 2. Dopilnujesz, by osiągnięto normy i by jakość pracy wzrosła. Porozmawiasz także z zespołem, aby dać szansę przedstawienia pomysłów i propozycji. [2 punkty]
 3. Pozwolisz zespołowi omówić tę sprawę. Zachęcisz do zbiorowego zdecydowania, co trzeba zrobić, oraz do podjęcia kroków niezbędnych do osiągnięcia celu.

Zadanie 9

Udzielając feedbacku, należy…

 1. krytykować pracownika i wytknąć mu wszystkie popełnione błędy.
 2. ocenić wykonanie zadania lub zachowanie pracownika, używając metody kanapki. [1 punkt]
 3. podziękować i powiedzieć, żeby w przyszłości pracownik lepiej się starał.

Zadanie 10

Jeden z twoich pracowników czuje się trochę niepewnie w związku z zadaniem, które mu powierzyłeś. Jest to bardzo dobry pracownik i wiesz, że z powodzeniem potrafi wykonać to zadanie. Co robisz?

 1. Wysłuchasz zastrzeżeń pracownika i dasz mu do zrozumienia, że wierzysz w jego zdolności. [2 punkty]
 2. Dokładnie wyjaśnisz pracownikowi na czym ma polegać to zadanie oraz uwzględnisz wszystkie jego pomysły i sugestie, które mogą być użyteczne. [1 punkt]
 3. Powiesz pracownikowi, co dokładnie powinien robić, aby wykonać z powodzeniem zadanie i codziennie będziesz sprawdzał efekty jego pracy.