Usługi

Badanie 180/360 stopni

Badanie 180/360 stopni (a także ocena 180/360 stopni) jest metodą zbierania kompleksowej, wielowymiarowej informacji zwrotnej od otoczenia zawodowego, dotyczącej zachowań przejawianych przez badaną osobę. Badanie opiera się na modelu wybranych przez klienta kompetencji potrzebnych w funkcjonowaniu organizacji (mogą to być np.: przywództwo i kierowanie ludźmi, nastawienie na cel, zarządzanie zmianą, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, komunikacja i współpraca między obszarami, planowanie i organizacja pracy).

 

Informacje zwrotne pochodzą od określonych grup respondentów, najczęściej tych, którzy współpracują z badaną osoba oraz odczuwają wpływ jego działań (w tym przełożeni, współpracownicy z tego samego poziomu i podwładni).

 

Wywiad składa się z serii pytań zamkniętych i pozwala uzyskać mierzalne dane w obszarach objętych badaniem ankietowym. Zebrane opinie odnoszą się do konkretnych zachowań przejawianych w pracy przez osobę badaną (czy i w jakim stopniu badany przejawia oczekiwane zachowania). Pokazują, z czym dana osoba radzi sobie szczególnie dobrze, a w jakich dziedzinach wskazana jest refleksja, rozwój lub decyzja o wprowadzeniu zmiany. Informacje uzyskane od respondentów mogą być wskazówką dotyczącą kierunku, w którym warto się doskonalić. Badanie umożliwia wychwycenie rozbieżności między samooceną a oceną otoczenia, daje szansę rozważenia ich źródeł. Może być inspiracją do przemyśleń i wnikliwej analizy własnych zachowań oraz podjęcia decyzji dotyczących dalszej pracy nad sobą.

 

W raporcie po badaniu zawarte są zebrane opinie, zestawienia liczbowe oraz wnioski z porównania uzyskanych danych.

 

Cele badania to przede wszystkim wybór optymalnej drogi rozwoju badanej osoby(np. samodoskonalenie i dokształcanie, udział w szkoleniach, warsztatach, programach eksperckich, projektach, coachingu czy studiach), ale także poprawa współpracy i udrażnianie otwartej komunikacji w organizacji.

 

W zależności od potrzeb organizacji możliwe jest: uzupełnienie ankiet z pomocą konsultanta Kontekst HR International Group, osobiste wypełnienie drukowanej ankiety przez osobę badaną lub wprowadzanie danych przez internet za pośrednictwem specjalnej strony serwisu.

 

Na życzenie klienta badanie może być poszerzone o:

  • analizę merytoryczną wyników statystycznych oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji w raporcie sporządzonym po badaniu;
  • przekazanie uczestnikom informacji zwrotnej wraz z wnioskami i rekomendacjami;
  • przeprowadzenie moderowanej sesji warsztatowej, podczas której uczestnicy wypracują zespołowo propozycje działań (rozwojowych, naprawczych lub zorientowanych na rozwiązania systemowe), mających na celu podniesienie efektywności we wspólnym osiąganiu założonych w organizacji celów.