Usługi

Pomiar luki kompetencyjnej

Profilując i przygotowując projekty doradcze, badawcze, coachingowe i szkoleniowe konsultanci Kontekst HR International Group korzystają z autorskiej metody badania potrzeb szkoleniowych – metody PLK (czyt: POLKA), czyli „Pomiar luki kompetencyjnej”.

Celem PLK jest profesjonalne sprofilowanie projektów rozwojowych (badań, coachingów, szkoleń…) do potrzeb i oczekiwań organizacji klienta oraz uczestników.

Punktem wyjścia do precyzyjnego dopasowania programu projektu rozwojowego jest rzetelne badanie i analiza potrzeb rozwojowych.

 

Metodologia PLK składa się z 6 etapów:

  1. Badanie oczekiwań organizacji wobec projektu.
  2. Opracowanie narzędzi badania potrzeb rozwojowych.
  3. Badanie i analiza potrzeb rozwojowych (BIAP).
  4. Identyfikacja luki kompetencyjnej i opracowanie programu projektu rozwojowego.
  5. Planowanie ewaluacji projektu rozwojowego.
  6. Zebranie informacji do ćwiczeń.

 

1. BADANIE OCZEKIWAŃ ORGANIZACJI WOBEC PROJEKTU.

W celu identyfikacji oczekiwań organizacji wobec projektu rozwojowego, konsultanci Kontekst HR IG spotykają się z przedstawicielami klienta (osobami odpowiedzialnymi za rozwój personelu w organizacji, bezpośrednimi przełożonymi). Zadaniem spotkania jest określenie celów projektu oraz zidentyfikowanie listy i zakresu kluczowych kompetencji, które powinny zostać rozwinięte w wyniku realizacji działań rozwojowych (pozwalających na osiągnięcie zakładanych celów).

2. OPRACOWANIE NARZĘDZI BADANIA POTRZEB ROZWOJOWYCH.

W oparciu o pozyskane podczas spotkania informacje konsultanci Kontekst HR IG opracowują „Arkusz badania potrzeb rozwojowych”„Formularz oceny kompetencji”. Oba narzędzia są uzgadniane z klientem i mogą być wdrażane po uzyskaniu jego akceptacji.

3. BADANIE I ANALIZA POTRZEB ROZWOJOWYCH.

Konsultanci Kontekst HR IG przeprowadzają pomiar kompetencji – aktualnego poziomu wiedzy i umiejętności uczestników projektu w zakresie uzgodnionym z klientem oraz opisanym w „Arkuszu badania potrzeb rozwojowych”„Formularzu oceny kompetencji (FOK 1)”. Badanie może zostać przeprowadzone z kilku perspektyw percepcyjnych: zawsze samych uczestników projektu oraz ich bezpośrednich przełożonych, a poza tym – byłych przełożonych, byłych i obecnych podwładnych, współpracowników, klientów, dostawców… Przygotowany przez konsultantów Kontekst HR IG Formularz oceny kompetencji (FOK 1)” pozwala na przeprowadzenie badania kompetencji w toku spotkań indywidualnych, bądź drogą elektroniczną.

4. IDENTYFIKACJA LUKI KOMPETENCYJNEJ I OPRACOWANIE PROGRAMU PROJEKTU ROZWOJOWEGO.

Dzięki porównaniu celów i zamierzeń projektu z danymi uzyskanymi podczas badania i analizy potrzeb (BIAP) możemy precyzyjnie zidentyfikować lukę kompetencyjną i na jej podstawie opracować program rozwoju sprofilowany pod potrzeby grupy docelowej. Wynik BIAP oraz program działań rozwojowych jest przedstawiany klientowi do akceptacji.

5. PLANOWANIE EWALUACJI PROJEKTU ROZWOJOWEGO.

Razem z wynikiem badania i analizy potrzeb oraz programem działań rozwojowych, Kontekst HR IG przedstawia klientowi propozycję metody ewaluacji, dzięki której będzie można dokonać pomiaru zmiany osiągniętej w wyniku realizacji projektu. Zmiana jest mierzona na poziomie kompetencji za pomocą „Formularza oceny kompetencji (FOK 2)”.

6. ZBIERANIE INFORMACJI DO ĆWICZEŃ.

Warunkiem skuteczności projektowanych działań rozwojowych jest maksymalne dopasowanie ich programu do specyfiki działania organizacji klienta. Jednym z najistotniejszych elementów tego procesu jest staranne zaprojektowanie ćwiczeń oraz materiałów szkoleniowych w oparciu o przykłady pozyskane z organizacji. Głównym źródłem danych są wywiady pogłębione. Jeśli zgromadzone informacje okazują się niewystarczające, Kontekst HR IG zwraca się do klienta z prośbą o zorganizowanie specjalnego spotkania, podczas którego zbierany jest materiał do case studies (opartych na praktyce działania organizacji).