Usługi

Positive Change Managment – opis

Najwyższą jakość działań doradczych, coachingowych i szkoleniowych realizowanych przez Kontekst HR International Group zapewnia nowoczesny system wdrażania pozytywnych zmian w organizacjach klientów. Nazwaliśmy go Kontekst HR Positive Change Management System (PCM).

System ten składa się z sześciu etapów:

 

1. PRECYZYJNE ZDEFINIOWANIE ZMIANY.

Rozpoczynamy od wspólnego z klientem zdefiniowania kluczowych czynników sukcesu zmiany oraz określenia ich mierników – wybierając spośród sześciu możliwych (finansowych, rynkowych, satysfakcji klienta, procesów wewnętrznych, rozwoju kompetencji pracowników, zaangażowania pracowników).

 

2. RZETELNE ZBADANIE POTRZEB I LUKI KOMPETENCYJNEJ.
Kontekst HR kładzie szczególny nacisk na badanie potrzeb szkoleniowych i określenie luki kompetencyjnej. Dlatego stworzyliśmy autorską metodę „Pomiar Luki Kompetencyjnej”” (PLK), pozwalającą na precyzyjne opisanie zmian, których klient oczekuje. Do określenia potrzeb szkoleniowych i zbadania luki kompetencyjnej wykorzystujemy: wywiady, ankiety diagnostyczne, obserwacje na stanowisku pracy, analizę dokumentów, Assessment Centre, badania kwestionariuszowe 180o lub 360o, testy socjometryczne (m.in. badanie metodą SuccessInsights – SI)

 

3. PROJEKTOWANIE ZMIAN.

Celami tego etapu są:

 • sprofilowanie działań rozwojowych – czyli: określenie celów rozwojowych, zdefiniowanie zakresu tematycznego działań i rekomendacja ich form, zebranie informacji do ćwiczeń (case studies zaczerpniętych z praktyki działania organizacji) oraz
 • zaplanowanie oceny szkolenia – czyli określenie celów oceny w odniesieniu do zdefiniowanych mierników zmiany, uzgodnienie metody i opracowanie narzędzi oceny poszczególnych działań rozwojowych.

Kontekst HR profiluje i projektuje działania rozwojowe w  czterech fazach:

 1. określenie celów i zamierzeń projektu rozwojowego;
 2. zidentyfikowanie konkretnych kompetencji, które będą rozwijane po to, aby osiągnąć założone cele;
 3. zarekomendowanie form działań rozwojowych;
 4. opracowanie materiałów szkoleniowych w oparciu o przykłady zaczerpnięte z praktyki zawodowej uczestników działań rozwojowych.

4. WDROŻENIE ZMIANY.

W tym etapie następuje realizacja zaplanowanych działań rozwojowych oraz osiąganie celów przewidzianych dla poszczególnych form działań rozwojowych. Tu również przeprowadzana jest ocena wprowadzonej zmiany. Kontekst HR wdraża pozytywne zmiany w organizacjach klientów, wykorzystując szereg różnorodnych, nowoczesnych form działań rozwojowych. Są to m.in.: szkolenia, treningi na stanowisku pracy, warsztaty, e-learning, treningi indywidualne, coaching indywidualny, coaching zespołowy, doradztwo.

 

5. WSPARCIE ZMIANY.
Koncentrujemy się tu przede wszystkim na wzmocnieniu procesu zmian w organizacji i zapewnieniu w tym zakresie wsparcia przez konsultantów Kontekst HR. Jako działania wspierające proponujemy m.in.: sesje konsultacyjne i sesje kick-off dla przełożonych, osobiste plany rozwoju, kontrakty psychologiczne, warsztaty follow-up dla uczestników działań rozwojowych, dzień konsultanta, wewnętrzne kampanie PR.

 

6. EWALUACJA ZMIANY.

Ostatnim etapem jest ocena osiągnięcia ustalonych wskaźników, która dokonywana jest w odniesieniu do zdefiniowanych w pierwszym etapie wskaźników zmiany – Positive Change Indicators (PCI). Przeprowadzamy badanie, którego celem jest sprawdzenie, w jakim stopniu wskaźniki te zmieniły swoje wartości w kierunku pożądanym przez Klienta. Zależnie od typu wskaźnika, ewaluacja zmiany może zostać przeprowadzona następującymi metodami:

 1. Wywiady,
 2. Ankiety diagnostyczne,
 3. Obserwacje na stanowisku pracy,
 4. Analiza dokumentów,
 5. Assessement Centre,
 6. Badania kwestionariuszowe,
 7. Testy socjometryczne.