Usługi

ROI ze szkoleń

ROI (Return on Investments) to powszechnie stosowana metoda obliczania zwrotu z inwestycji w wartościach finansowych (pieniężnych). Kontekst HR Polska, na życzenie Klienta, wykorzystuje tę metodę do obliczania zwrotu z inwestycji w realizowane przez siebie projekty szkoleniowe.

ROI = (Wartość dodana / Wartość inwestycji) x 100%

Wysokość stopy ROI dla konkretnego projektu szkoleniowego wylicza się, dzieląc wartość dodaną uzyskaną dzięki pomiarowi przyrostu kompetencji objętych szkoleniem przez koszty szkolenia i mnożąc uzyskaną wartość przez 100%. Punktem wyjścia jest tu więc metoda obliczania wartości dodanej uzyskanej dzięki realizacji szkolenia.

Metoda obliczania wartości dodanej jest oparta na koncepcji W.F. Cascio i R.A. Ramosa (metoda Cascio-Ramosa) z 1986 roku. Uznali oni, że „istniejący w przedsiębiorstwie system wynagrodzeń odzwierciedla bieżącą wartość rynkową każdego stanowiska a wartość ekonomiczną każdego pracownika najlepiej wyraża się w kwicie jego rocznego wynagrodzenia”. Stąd wartość wynagrodzenia stanowi podstawę obliczania wartości dodanej uzyskanej dzięki szkoleniu.

Metoda ta składa się z trzech etapów:

  1. Pomiar kompetencji przed szkoleniem,
  2. Pomiar kompetencji po szkoleniu,
  3. Obliczenie wartości dodanej w oparciu o wartość wynagrodzenia uczestników szkolenia oraz różnicę w poziomie kompetencji przed i po szkoleniu (przyrost kompetencji).

Wartość dodana = (Wartość wynagrodzenia z tytułu kompetencji objętych szkoleniem) x (Przyrost tych kompetencji)

Po wyliczeniu wartości dodanej, możemy przystąpić do wyliczenia stopy zwrotu z inwestycji w dany projekt szkoleniowy. Zobaczmy to na przykładzie.

Case study:

Pan Jarek – uczestnik szkolenia – jest kierownikiem działu sprzedaży w średniej firmie handlowej. Jego roczne wynagrodzenie to 66000 zł. Koszt szkolenia to 1000 zł. na 1 osobę. Kompetencje objęte szkoleniem stanowią 25% wszystkich kompetencji wymaganych na stanowisku kierownika działu sprzedaży. Pomiar wyjściowy (przed szkoleniem) wykazał, że Pan Jarek opanował kompetencje objęte programem szkolenia w 70%. Po zakończeniu szkolenia pomiar wykazał wzrost kompetencji do poziomu 82%. Zatem przyrost kompetencji wyniósł 12 punktów procentowych. Na podstawie tych danych firma prowadząca szkolenie obliczyła wartość dodaną uzyskaną dzięki szkoleniu:

Wartość dodana = (66000 zł. x 0,25) x ((82 – 70) / 100)

W tym wypadku wartość dodana to 1980 zł.

Mając obliczoną wartość dodaną z tego szkolenia, możemy zabrać się do wyliczania ROI.

ROI = (1980zł / 1000zł) x 100%

ROI dla tego projektu szkoleniowego wynosi więc 198%.