Usługi

Kontekst przywództwa (Leadership Tool Box + Inne)

Zwykle ludzie definiują pojęcie przywództwa identyfikując je z funkcją i pozycją społeczną, a nie z konkretnymi zachowaniami. Tymczasem prawdziwe przywództwo nie jest powiązane z żadnymi formalnymi stanowiskami czy zaszczytami, ale wiąże się właśnie z kompetencjami osobistymi ludzi. Wywierając wpływ na zachowania współpracowników lider stara się kształtować ich przekonania i postawy. Robi to, aby skutecznie realizować w konkretnych sytuacjach cele organizacji. Lider jest dobrym słuchaczem, potrafi motywować ludzi, rozwija celowo ich kompetencje, a gdy zajdzie taka potrzeba, potrafi udzielać im wsparcia. Umie też dostosowywać swój styl przewodzenia do stopnia samodzielności pracownika oraz do wymogów konkretnego zadania. Liderami stajemy się wtedy, gdy ludzie akceptują nasze przywództwo i „podążają za nami”. A tego da się nauczyć!

W naszym KONTEKŚCIE PRZYWÓDZTWA znajdują się między innymi następujące tematy szkoleń i warsztatów:

Dojrzałe przywództwo, czyli 8 kompetencji skutecznego przywódcy

 • Co to jest dojrzałe przywództwo?
 • 9 kluczowych kompetencji dojrzałego przywódcy,
 • Siła osobowości – czyli bądź sobą,
 • Siła roli – czyli poznaj swoje silne strony,
 • Siła strategii – czyli koncentruj się na przyszłości,
 • Siła koncentracji na priorytetach – czyli rób to, co najważniejsze,
 • Siła władzy – czyli bądź autorytetem,
 • Siła perswazji – czyli bądź wiarygodny,
 • Siła oceny – czyli stwarzaj ludziom warunki do rozwoju,
 • Siła kreatywnego myślenia – czyli poszukuj tego, co niestandardowe.

Kierowanie ludźmi w praktyce (Leadership Tool Box®)

 • Jaka jest rola menedżera w firmie?
 • 4 funkcje zarządzania,
 • Na czym polega kierowanie ludźmi?
 • Jaki jest wpływ zachowań menedżera na działania pracowników?
 • Co kształtuje sytuację, w której zarządza menedżer?
 • Które zadania realizować osobiście?
 • Które zadania zlecać współpracownikom?
 • Jak zarządzać pracownikiem samodzielnym i niesamodzielnym?
 • Style przewodzenia,
 • Cykl kierowania ludźmi – czyli 5 funkcji przewodzenia,
 • Rola menedżera na poszczególnych etapach cyklu kierowania ludźmi,
 • Menedżerska skrzynka z narzędziami (Leadership Tool Box®).

Mix motywacyjny®, czyli motywowanie w praktyce

 • Jakość kierowania ludźmi a poziom motywacji pracowników.
 • Jak lider może podtrzymywać i rozwijać potencjał wnoszony do firmy przez pracowników?
 • Jak motywatory materialne i niematerialne wpływają na poziom motywacji?
 • Dlaczego motywatory materialne nie gwarantują wysokiej motywacji?
 • Co to jest Mix motywacyjny® i w jaki sposób pomaga menedżerom motywować ludzi?
 • Co motywuje pracowników?
 • Profil motywacyjny pracownika.
 • Jak wzmacniać motywację pracownika, jeśli wynik jego pracy jest zadowalający?
 • Jak wzmacniać motywację pracownika, jeśli wynik jego pracy jest niezadowalający?
 • Jak dostosować sposób motywowania do profilu motywacyjnego?
 • Jak rozpoznać objawy procesu demotywacji?
 • Którzy pracownicy najbardziej są narażeni na demotywację?
 • Jak lider może interweniować w poszczególnych fazach demotywacji pracownika?

Inteligencja emocjonalna w kierowaniu ludźmi

 • Czym różni się IQ od EQ i na czym polega inteligencja emocjonalna?
 • Dlaczego inteligencja emocjonalna stała się modna wśród menedżerów?
 • Jaka jest rola inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym?
 • Jakie są zasady wywierania wpływu na ludzi?
 • Jak inspirować współpracowników?
 • Jakie są taktyki perswazji i jak je zastosować w kierowaniu ludźmi?
 • Jak zdiagnozować typy osobowości w zespole pracowniczym?
 • Jak kierować i motywować pracowników o różnych typach osobowości?
 • Jak budować swoje strategie behawioralne wobec współpracowników o różnych typach osobowości?
 • Jak motywować samego siebie?
 • Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych w zespole?
 • Jak radzić sobie z emocjami rozmówcy?
 • Na czym polega zachowanie asertywne?
 • Jak stawiać granice rozmówcom wywierającym presję i jak radzić sobie z próbami manipulacji?
 • Jak radzić sobie z zastrzeżeniami?
 • Jak przekazywać trudne wiadomości?

Nowy menedżer na stanowisku

 • Kim jest menedżer w organizacji?
 • 5 perspektyw menedżera – jaka jest rola menedżera wobec siebie, organizacji, klienta, przełożonego i podwładnych?
 • Równowaga między życiem prywatnym a zaangażowaniem zawodowym,
 • Co robić, aby być skutecznym? – wskaźniki osobistej efektywności,
 • Co mogę zaoferować firmie? Czego oczekuję od firmy?
 • Jak planować karierę w organizacji?