Assessment center

Assessment center

Istotą metody assessment center (w skrócie: AC) jest obserwacja zachowań uczestników pod kątem wcześniej określonych kompetencji, uznanych za kluczowe na danym stanowisku. Jest to jedna z najbardziej trafnych i rzetelnych metod oceny. Kontekst HR Polska prowadzi sesje AC z wykorzystaniem zadań, które każdorazowo są opracowywane w porozumieniu z klientem i pozwalają badać najważniejsze kompetencje. Opracowujemy także karty obserwacyjne zawierające wykaz kompetencji opisanych zachowaniami i umiejętnościami.

Etapy AC prowadzonego przez Kontekst HR Polska:

 1. Wybór kluczowych kompetencji.
 2. Zdefiniowanie kryteriów oceny.
 3. Dobór narzędzi prowadzenia AC i opracowanie materiałów.
 4. Przeprowadzenie sesji oceny metodą AC.
 5. Przygotowanie indywidualnych raportów i (na życzenie klienta) zbiorczego.
Development center

Development center

Kontekst HR Polska prowadzi badania development center (w skrócie: DC), który jest znaną metodą oceny kompetencji i potencjału rozwojowego. DC identyfikuje kompetencje, które są na poziomie odpowiadającym zajmowanemu stanowisku badanego oraz te, których rozwój przyczyni się do bardziej efektywnego wykonywania obowiązków zawodowych. Każda z kompetencji poddanych ocenie zostaje ściśle sprecyzowana oraz opisana za pomocą możliwych do zmierzenia zachowań i umiejętności (czynności). Podczas sesji DC badanie każdej kompetencji musi być wykonywane minimum dwoma odrębnymi narzędziami (są to m.in. obserwacje, testy, badania ankietowe). Obserwacje badanych są prowadzone równocześnie przez dwóch asesorów (konsultanta Kontekst HR i asesora reprezentującego zleceniodawcę). Ostateczna ocena każdej kompetencji jest ustalana w toku dyskusji między wszystkimi oceniającymi na podstawie obserwacji cząstkowych asesorów i wyników pochodzących z wykonanych testów bądź badań ankietowych. Raport z DC zawiera ocenę poziomu kompetencji uczestników badania w odniesieniu do obecnie zajmowanych stanowisk w organizacji oraz analizę potencjału rozwojowego. Wyniki DC są szczegółowo omawiane z kierownictwem firmy zleceniodawcy oraz z bezpośrednimi przełożonymi osób ocenianych. Celem tych rozmów jest wybór jak najbardziej efektywnych metod pracy i rozwoju poszczególnych menedżerów.

Korzyści z zastosowania DC:

 • wysoka trafność oceny uczestników badania,
 • obiektywna i bezstronna ocena kompetencji oraz szans rozwojowych,
 • podniesienie samoświadomości uczestników dotyczącej ich słabych i mocnych stron,
 • wybór i dokładne zdefiniowanie kompetencji o kluczowym znaczeniu dla całej firmy, którymi powinien się charakteryzować menedżer na danym stanowisku,
 • identyfikacja menedżerów o najlepszym profilu kompetencyjnym,
 • konfrontacja obiektywnej oceny kompetencji z samooceną badanych,
 • opracowanie adekwatnych planów rozwojowych uwzględniających potrzeby uczestników badania oraz oczekiwania organizacji.

Etapy DC prowadzonego przez Kontekst HR Polska:

 1. Wybór kompetencji.
 2. Zdefiniowanie kryteriów oceny.
 3. Dobór narzędzi.
 4. Realizacja badania.
 5. Przygotowanie raportów indywidualnych.

Dalsza praca z raportami jest uzależniona od oczekiwań klienta. Konsultanci Kontekst HR Polska mogą m.in. przeprowadzić prezentację zbiorczych wyników badań (przedstawiającą zaobserwowane tendencje oraz rekomendacje) bądź spotkać się z każdym uczestnikiem badania i przekazać indywidualną informację zwrotną (wskazując kierunki dalszego rozwoju).

Wspieranie procesów HRM

Wspieranie procesów HRM

Nasze doświadczenia pokazują, że sprawne i dobrze funkcjonujące systemy HRM pozwalają firmie zachować adekwatny do potrzeb organizacji poziom zatrudnienia oraz pomagają utrzymać pożądany poziom satysfakcji pracowników. Kontekst HR Polska wspiera klientów w tworzeniu sprawnych, zintegrowanych systemów HRM.

Nasi konsultanci wykorzystując wiedzę i doświadczenie zdobyte w toku współpracy z czołowymi firmami polskimi i międzynarodowymi, wspierają organizację klienta w tworzeniu i wdrażaniu:

 • audytów systemów HRM,
 • procesów rekrutacji,
 • systemów ocen,
 • systemów motywacyjnych,
 • siatek kompetencji i opisów stanowisk,
 • ścieżek karier oraz planów sukcesji i programów zarządzania talentami,
 • programów retencji,
 • programów zmian,
 • systemów szkoleń,
 • wewnętrznych kampanii PR wspierających procesy HRM.

Zanim rozpoczniemy pracę doradczą, staramy się jak najdokładniej poznać i zrozumieć organizację klienta. Konsultanci Kontekst HR Polska m.in.: spotykają się ze wskazanymi przez klienta pracownikami firmy, analizują dokumenty, prowadzą badania w grupach fokusowych, przeprowadzają indywidualne wywiady pogłębione lub badania ankietowe, prowadzą badania kultury organizacji.

Efektem końcowym badania jest raport zawierający rekomendacje. Kiedy potrzebna jest nasza pomoc przy wdrażaniu systemów, możemy wspierać te działania projektami badawczymi, coachingowymi i szkoleniowymi.