Pomiar luki kompetencyjnej

Pomiar luki kompetencyjnej

Profilując i przygotowując projekty doradcze, badawcze, coachingowe i szkoleniowe, konsultanci Kontekst HR Polska korzystają z autorskiej metody badania potrzeb szkoleniowych — metody PLK (czyt. POLKA), czyli pomiaru luki kompetencyjnej. Celem zastosowania PLK jest profesjonalne sprofilowanie projektów rozwojowych do potrzeb i oczekiwań organizacji klienta oraz uczestników. Punktem wyjścia do precyzyjnego dopasowania programu projektu rozwojowego jest rzetelne badanie i analiza potrzeb rozwojowych.

Etapy PLK:

  1. Badanie oczekiwań organizacji wobec projektu.
  2. Opracowanie narzędzi badania potrzeb rozwojowych.
  3. Badanie i analiza potrzeb rozwojowych.
  4. Identyfikacja luki kompetencyjnej i opracowanie programu projektu rozwojowego.
  5. Planowanie ewaluacji projektu rozwojowego.
  6. Zebranie informacji do ćwiczeń.
Badanie potencjału (menedżera, pracownika, handlowca, zespołu) metodą Success Insights<sup>TM</sup>

Badanie potencjału (menedżera, pracownika, handlowca, zespołu) metodą Success InsightsTM

Analiza zachowań opisuje funkcjonowanie danej osoby w środowisku pracy oraz pokazuje postrzeganie siebie i innych. Konsultanci Kontekst HR Polska mają uprawnienia do prowadzenia badań tą metodą.

Badanie kompetencji pracowniczych

Badanie kompetencji pracowniczych

Zbadanie poziomu wykorzystywania wiadomości i umiejętności pracownika, niezbędnych dla efektywnego wypełniania przez niego codziennych zadań zgodnie z zakresem obowiązków i kulturą organizacji.

Badanie kompetencji przywódczych

Badanie kompetencji przywódczych

Badanie kompetencji przywódczych, czyli zmierzenie poziomu zdolności do wykorzystywania wiedzy i umiejętności służących efektywnemu pełnieniu funkcji menedżera w organizacji.

Badanie satysfakcji pracowniczej

Badanie satysfakcji pracowniczej

Poznanie opinii na temat najbardziej satysfakcjonujących aspektów pracy, a także obszarów problematycznych i konfliktów, które mogą być przyczyną obniżenia nastrojów i zaangażowania w pracę osób zatrudnionych w firmie.

Badanie satysfakcji klienta

Badanie satysfakcji klienta

Pozyskanie informacji o stopniu zadowolenia klienta z dostarczanych mu usług, towarów, jakości obsługi, a także wskazówek dotyczących jego preferencji, w tym również działań konkurencji.

Badanie efektywności projektów szkoleniowych i rozwojowych

Badanie efektywności projektów szkoleniowych i rozwojowych

Zdiagnozowanie stanu wyjściowego wiadomości i umiejętności objętych projektem rozwojowym oraz (po zakończeniu) zmierzenie zmiany, która zajdzie w zachowaniach uczestników wyniku jego realizacji.

Badanie kultury organizacyjnej

Badanie kultury organizacyjnej

Poznanie kultury organizacji, czyli wzorów postępowania istniejących w społeczności firmy, a przekazywanych z pokolenia na pokolenie pracownicze.

Badanie opinii o…

Badanie opinii o…

Zebranie opinii dotyczących, np.:

  • proponowanych rozwiązań,
  • zmian,
  • nowych towarów,
  • usług.
Badanie metodą 360 stopni

Badanie metodą 360 stopni

Zebranie informacji i ocen od wskazanych osób, np. podwładnych, przełożonych, współpracowników, klientów i badanego, które mogą mieć opinię dotyczącą badanego w interesującej nas kwestii. Kontekst HR Polska współpracuje przy przeprowadzaniu tego badania z partnerską firmą Meditrine.