Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

 • Co to jest projekt?
 • 5 aspektów zarządzania projektem,
 • Jak wygląda proces zarządzania projektami?
 • Co to jest cel projektu?
 • Jak formułować cele? (metoda SMART i metoda morfologiczna),
 • Jakimi 5 miernikami można oszacować powodzenie projektu? („na czas”, w ramach budżetu, osiągnięcie celu, zadowolenie klientów i brak strat),
 • Co to są żelazne zasady planowania czynności?
 • Jak szacować optymalny czas trwania czynności?
 • Co to jest diagram Gantta, sieć PERT/CPM? (tabelowe i sieciowe metody planowania czynności),
 • Jak czytać diagram Gantta?
 • Jaką rolę odgrywa otwarta komunikacja w projekcie?
 • W jaki sposób planować zaangażowanie ludzi w projekt? (diagram podziału odpowiedzialności),
 • Co to jest ryzyko w projekcie?
 • Jak identyfikować ryzyko? (kwantyfikatory i mapa ryzyka),
 • Jak wygląda cykl kontroli w projekcie?
 • Co to jest Metoda Kamieni Milowych (MSM)?
 • Kto to są udziałowcy? Dlaczego są nam potrzebni?
 • Jak pozyskiwać zaangażowanie udziałowców? (metoda IKA i mapa udziałowców).
Zarządzanie projektami dla zaawansowanych

Zarządzanie projektami dla zaawansowanych

Szkolenie może być prowadzone w oparciu o zawodowe projekty planowane przez uczestników lub z wykorzystaniem gier symulacyjnych, np. „DO IT BETTER” (produkcja), „POCZTYLION” (obsługa klienta): Czego lider projektu powinien oczekiwać od sponsora?

 • Jak zabiegać o wsparcie ze strony sponsora projektu?
 • Jaką władzą formalną powinien dysponować lider projektu?
 • Jak podzielić się zadaniami i kompetencjami w zespole projektowym i z podwykonawcami?
 • Jak negocjować z podwykonawcami?
 • Jak egzekwować wykonanie zadań od wykonawców nie będących formalnymi podwładnymi lidera projektu?
 • Jak czytać i analizować harmonogram i jak wyciągać wnioski operacyjne?
 • Jak podejmować działania korygujące w przypadku opóźnień?
 • Jakiego stylu zarządzania wymaga duża gęstość projektu, czyli wiele zadań realizowanych równolegle?
 • Jak poradzić sobie z problem braku dostępności zasobów?
 • Jak zaplanować system kontroli i monitoringu na etapie wdrożenia projektu?
 • Jakie dane są niezbędne, aby skutecznie kontrolować wdrożenie projektu?
 • Jak zbudować system raportowania?
 • Jak zaplanować system obiegu dokumentów w projekcie?
 • Jak zaplanować system obiegu informacji w zespole projektowym i do podwykonawców?
 • Dlaczego warto zarządzać ryzykiem operacyjnym projektu?
 • Jak oszacować ryzyko projektu?
 • Do czego wykorzystać mapę ryzyka?
 • Jaką wybrać strategię zarządzania ryzykiem?
 • Jak przeprowadzić wdrożenie pilotażowe?
 • Jak efekty projektu przełożyć na standardowe procedury operacyjne?
 • Jak przekazać efekty projektu użytkownikom?
Zarządzanie i usprawnianie procesów

Zarządzanie i usprawnianie procesów

 • Dlaczego warto usprawniać procesy w firmie?
 • Jak zarządzanie procesami wpływa na jakość dostarczaną klientowi?
 • Jak kreować wizję usprawnień?
 • Jakie są etapy wdrażania usprawnień w procesie?
 • Na których etapach wdrażania usprawnień warto mapować proces?
 • Dlaczego warto opisać procesy w formie map?
 • Jakimi danymi warto dysponować zanim weźmiemy się za mapowanie procesów?
 • Jakie są techniki i zasady mapowania procesów?
 • Kiedy wykorzystać flowchart?
 • Po co wykreślać speedmap?
 • Jak opracować mapę IDEF (Qmap)?
 • Jak wykorzystać mapowanie do analizy stanu faktycznego w procesie?
 • Jak wykorzystać mapowanie do definiowania problemów w procesie?
 • Jak analizować mapy procesów?
 • Jaka jest hierarchia i poziomy analizy?
 • Jak szukać przyczyn źródłowych problemów?
 • Jak definiować rozwiązania problemów?
 • Jak wykorzystać mapowanie jako narzędzie kontroli?
Zarządzanie projektami jako narzędziem usprawniania procesów

Zarządzanie projektami jako narzędziem usprawniania procesów

Szkolenie prowadzone w oparciu o grę symulacyjną pt. „DO IT BETTER” (produkcja) lub „POCZTYLION” (obsługa klienta).

 • Jakie kryteria powinno spełniać przedsięwzięcie, które rozumiemy jako projekt?
 • Czym zarządzamy w projekcie?
 • Jakie są etapy operacyjnego zarządzania projektem?
 • Jak zdefiniować wizję usprawnień w firmie?
 • Jak zdefiniować cel projektu?
 • Jakimi wskaźnikami mierzyć sukces projektu?
 • Jak wyznaczać zakres projektu?
 • Co mieści się, a co nie mieści się w zakresie projektu?
 • Jak zmapować usprawniany proces?
 • Jak identyfikować kluczowe problemy w procesie?
 • Jak definiować przyczyny problemów?
 • Jak szukać najtrafniejszych rozwiązań?
 • Jak planować zakres zadań w projekcie usprawniającym?
 • Jak opracować harmonogram w formie diagramu Gantta?
 • Jak czytać i analizować harmonogram oraz jak wyciągać wnioski operacyjne?
 • Jak oszacować zasoby?
 • Jak podzielić się zadaniami i kompetencjami w zespole projektowym?
 • Jak opracować diagram podziału odpowiedzialności?
 • Jak zaplanować system kontroli i monitoringu na etapie wdrożenia projektu?
 • Dlaczego warto zarządzać ryzykiem operacyjnym projektu?
 • Jak oszacować ryzyko projektu?
 • Do czego wykorzystać mapę ryzyka?
 • Jaką wybrać strategię zarządzania ryzykiem?
 • Jak przeprowadzić wdrożenie pilotażowe?
 • Jak efekty projektu przełożyć na standardowe procedury operacyjne?
 • Jak przekazać efekty projektu użytkownikom?
Kierowanie zespołem projektowym

Kierowanie zespołem projektowym

 • Na czym polega specyfika pracy zespołu projektowego?
 • Jaki jest podział ról w zespole projektowym?
 • Jak jest rola lidera zespołu projektowego?
 • Jak grupa przekształca się w zespół?
 • Jakie są zasady efektywnej komunikacji w zespole projektowym?
 • Jak podejmować wspólne decyzje w zespole projektowym?
 • Jak wspólnie rozwiązywać problemy w zespole projektowym?
 • Na czym polega specyfika kierowania ludźmi w zespole projektowym?
 • Jak lider wpływa swoimi zachowaniami na uczestników zespołu projektowego?
 • Jak dobierać style kierowania do sytuacji?
 • Jak dostosować styl kierowania do poziomu chęci i kompetencji współpracownika?
 • Jak radzić sobie z demotywacją współpracowników?
 • Jak zastosować „Liderską skrzynkę z narzędziami”?
 • Jak udzielać instruktażu i wydawać polecenia?
 • Jak prowadzić rozmowy konsultacyjne?
 • Jak udzielać wsparcia współpracownikom w rozwiązywaniu problemów?
 • Jak komunikować trudne decyzje?
 • Jak udzielać feedbacku?
 • Jak korygować błędy?
 • Jak delegować zadania i kompetencje?
Zarządzanie projektami jako narzędzie planowania

Zarządzanie projektami jako narzędzie planowania

Szkolenie realizowane w oparciu o projekty zawodowe planowane przez uczestników.

 • Jak jest definicja projektu?
 • Jakie aspekty zarządzania będą wpływać na projekt?
 • Jakie są etapy operacyjnego zarządzania projektem?
 • Od czego zacząć planowanie – wizja projektu?
 • Jak zdefiniować i zapisać cel projektu?
 • Jakie wskaźniki główne i pomocnicze mierzą sukces projektu?
 • Jak wyznaczać zakres projektu?
 • Co mieści się, a co nie mieści się w zakresie projektu?
 • Jak planować zakres zadań w projekcie?
 • Jak opracować harmonogram w formie diagramu Gantta?
 • Jak wyznaczyć ścieżkę krytyczną i kamienie milowe?
 • Jak czytać i analizować harmonogram oraz jakie wyciągać wnioski operacyjne?
 • Do czego wykorzystać sieciowe metody planowanie (PERT)?
 • Jak oszacować zasoby?
 • Jak podzielić się zadaniami i kompetencjami w zespole projektowym i z podwykonawcami?
 • Jak opracować diagram podziału odpowiedzialności?
 • Jaka jest rola sponsora, a jaka lidera zespołu projektowego?
 • Jak zaplanować system kontroli i monitoringu na etapie wdrożenia projektu?
 • Dlaczego warto zarządzać ryzykiem operacyjnym projektu?
 • Jak oszacować ryzyko projektu?
 • Jakie wnioski można wyciągnąć z analizy mapy ryzyka?
 • Jakimi wskaźnikami kwantyfikować ryzyko operacyjne?
 • Jaką wybrać strategię zarządzania ryzykiem?
 • Kiedy zapobiegać ryzykom, kiedy potrzebujemy planów awaryjnych, a kiedy zrezygnować z wdrożenia?
 • Jak przeprowadzić wdrożenie pilotażowe?
 • Jak efekty projektu przełożyć na standardowe procedury operacyjne?
 • Jak przekazać efekty projektu użytkownikom?
 • Jak przeprowadzić ewaluację projektu?
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym projektu

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym projektu

Szkolenie może być prowadzone w oparciu o zawodowe projekty planowane przez uczestników lub z wykorzystaniem gier symulacyjnych, np. „DO IT BETTER” (produkcja), „POCZTYLION” (obsługa klienta).

 • Dlaczego w projekcie nie warto uczyć się na błędach?
 • Co się dzieje, gdy „puchnie” zakres projektu?
 • Dlaczego notorycznie przekraczamy terminy i budżety?
 • Dlaczego zdarza się, że w fazie wdrażania projektu kryzys zarządza nami, a nie my kryzysem?
 • Dlaczego warto zarządzać ryzykiem operacyjnym projektu?
 • W której fazie planowania należy zarządzać ryzykiem?
 • Co musimy wiedzieć o projekcie i jaką mieć dokumentację, aby zidentyfikować wszystkie ryzyka?
 • Jak przewidzieć nieprzewidywalne?
 • Jak opracować mapę ryzyka i jakie wyciągać z niej wnioski?
 • Jak zmierzyć to, co nas zaskoczy?
 • Jakimi wskaźnikami oszacować ryzyka operacyjne w projekcie?
 • Jak definiować strategię zarządzania ryzykiem operacyjnym?
 • Jakie działania zaradcze można podjąć i jak zweryfikować plany operacyjne?
 • Kiedy akceptować ryzyko i jak opracować plany awaryjne?
 • Kiedy musimy redefiniować podstawowe założenia projektu?
 • Kiedy zrezygnować z wdrażania projektu?
Narzędzia zarządzania projektami w pracy zespołu poprawy jakości (Quality Improvement Team)

Narzędzia zarządzania projektami w pracy zespołu poprawy jakości (Quality Improvement Team)

 • Jak jest rola metody KAIZEN w usprawnianiu współczesnych przedsiębiorstw i zdobywaniu przez nie przewagi konkurencyjnej?
 • Jak tropić MUDĘ (stratę) w procesie?
 • Jakie są rodzaje MUDY?
 • Jak zdefiniować wizję usprawnień w firmie?
 • Jak definiować wskaźniki usprawnienia?
 • Jak zdefiniować cel projektu?
 • Jak wyznaczać zakres projektu usprawniającego?
 • Co mieści się, a co nie mieści się w zakresie projektu?
 • Jak zmapować usprawniany proces?
 • Jak identyfikować kluczowe problemy w procesie?
 • Jak definiować przyczyny problemów?
 • Jak szukać najtrafniejszych rozwiązań?
 • Jak planować zakres zadań w projekcie usprawniającym?
 • Jak opracować harmonogram w formie diagramu Gantta?
 • Jak czytać i analizować harmonogram oraz jak wyciągać wnioski operacyjne?
 • Jak podzielić się zadaniami i kompetencjami w zespole usprawniającym?
 • Jak przeprowadzić wdrożenie pilotażowe?
 • Jak efekty projektu przełożyć na standardowe procedury operacyjne?
 • Jak przekazać efekty projektu użytkownikom?