Planowanie i zarządzanie strategiczne

Planowanie i zarządzanie strategiczne

 • Czym jest strategia?
 • Jak zdefiniować misję firmy?
 • Jak opisywać wizję rozwoju?
 • W jaki sposób przeprowadzić analizę SWOT?
 • Jak wyznaczać cele i ich mierniki?
 • W jaki sposób strategię firmy przełożyć na plany operacyjne?
 • Jak identyfikować zakres zadań we wdrażaniu zmiany?
 • Jak zbudować harmonogram wdrożenia strategii?
 • Jak komunikować nową strategię do wewnątrz i na zewnątrz firmy?
Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą

 • Dlaczego zmiana jest stałym elementem współczesnego modelu zarządzania?
 • Co zmienia się w otoczeniu współczesnych organizacji?
 • Jakie są najnowsze trendy w zarządzaniu?
 • Jakie elementy decydują o powodzeniu procesu wprowadzania zmiany w firmie?
 • Jak zdefiniować dojrzałość firmy do zmiany?
 • Jak kreować wizję zmiany w firmie?
 • Jak opisać wizję, żeby nie była halucynacją?
 • Jak przygotować wdrożenie zmiany?
 • Jak przebiega proces adaptacji ludzi do zmiany?
 • Co to są koszty społeczne zmiany?
 • Jak zyskać akceptację dla zmiany?
 • Co składa się na model wdrażania zmian?
 • Jak zmieniać style przewodzenia w procesie wdrażania zmian?
 • Jak identyfikować siły oporu i katalizatory zmian w firmie?
 • Jak zaplanować i przeprowadzić wewnętrzną kampanię Public Relations wspierającą zmianę w firmie?
 • Jak radzić sobie z oporem pracowników i w trudnych sytuacjach interpersonalnych w trakcie wdrażania zmian?
 • Jak wspierać zmiany poprzez kulturę organizacyjną?
Zarządzanie przez cele (ZPC)

Zarządzanie przez cele (ZPC)

 • Dlaczego zmiana jest stałym elementem współczesnego modelu zarządzania?
 • Co zmienia się w otoczeniu współczesnych organizacji?
 • Jakie są najnowsze trendy w zarządzaniu?
 • Jakie elementy decydują o powodzeniu procesu wprowadzania zmiany w firmie?
 • Jak zdefiniować dojrzałość firmy do zmiany?
 • Jak kreować wizję zmiany w firmie?
 • Jak opisać wizję, żeby nie była halucynacją?
 • Jak przygotować wdrożenie zmiany?
 • Jak przebiega proces adaptacji ludzi do zmiany?
 • Co to są koszty społeczne zmiany?
 • Jak zyskać akceptację dla zmiany?
 • Co składa się na model wdrażania zmian?
 • Jak zmieniać style przewodzenia w procesie wdrażania zmian?
 • Jak identyfikować siły oporu i katalizatory zmian w firmie?
 • Jak zaplanować i przeprowadzić wewnętrzną kampanię Public Relations wspierającą zmianę w firmie?
 • Jak radzić sobie z oporem pracowników i w trudnych sytuacjach interpersonalnych w trakcie wdrażania zmian?
 • Jak wspierać zmiany poprzez kulturę organizacyjną?
Zarządzanie konfliktem

Zarządzanie konfliktem

 • Jak powstają konflikty? Rodzaje i źródła konfliktów,
 • Jaka jest dynamika konfliktu w organizacji?
 • Czy można zarządzać konfliktem?
 • Jak diagnozować konflikt?
 • W jakiej sytuacji konflikt jest rozwiązywalny, a kiedy nierozwiązywalny?
 • Jakie postawy są przyjmowane przez ludzi w sytuacji konfliktowej?
 • Jak wykorzystując umiejętności komunikacyjne szybko i precyzyjnie zrozumieć istotę konfliktu?
 • Czy mediacje są jedynym sposobem rozwiązania konfliktu?
 • W jakich warunkach będzie skuteczna mediacja, a kiedy niezbędne jest arbitrażowe zażegnanie konfliktu?
 • Kiedy szef powinien wywierać presję na skonfliktowanych pracowników, a kiedy wkracza inkwizycja?
 • Do czego mediatorowi potrzebna jest asertywność?
 • Jak bronić się przed manipulacją?
 • Jak prowadzić rozmowy konsultacyjne ze stronami konfliktu?
 • Jak odróżniać stanowiska od interesów?
Prowadzenie mediacji

Prowadzenie mediacji

 • Jak mapować konflikt?
 • Jakie informacje są niezbędne, aby zdiagnozować konflikt?
 • Jaką wybrać strategię zarządzania konfliktem?
 • Czy szef będzie dobrym mediatorem?
 • Jakie są umiejętności skutecznego mediatora?
 • Na czym polega proces mediacji?
 • Jak otwierać proces mediacji?
 • Jak eksplorować konflikt i pozyskiwać informacje od stron?
 • Jak definiować przyczyny konfliktu?
 • Jak pomóc stronom przejść od stanowisk do interesów?
 • Jak prowadzić negocjacje między stronami?
 • Kiedy konflikt jest rozwiązany?
 • Jak kontrolować przebieg procesu mediacji?
 • Jak poradzić sobie z emocjami w konflikcie?
 • Kiedy zrezygnować z mediacji i jakie są inne techniki rozwiązywania konfliktów?
 • Kiedy mediator powinien skorzystać z pomocy arbitra?
Zarządzanie retencją pracowników i talentami

Zarządzanie retencją pracowników i talentami

 • Jakie trendy są obserwowane na rynku pracy?
 • Jakie wyzwania przed menedżerami stawia rynek?
 • Co decyduje, że ludzie odchodzą z organizacji?
 • Dlaczego ludzie zostają w pracy?
 • Czym jest retencja pracowników?
 • Dlaczego warto zatrzymywać najlepszych?
 • Jak rozpoznać symptomy rotacji pracowników?
 • Które miejsca i procesy w firmie są szczególnie wrażliwe na zagrożenia wynikające z rotacji pracowników?
 • Jak typować pracowników, których rotacją firma jest szczególnie zagrożona?
 • Co możemy zrobić, aby zminimalizować skalę rotacji w firmie?
 • Jak zidentyfikować talenty i pracowników kluczowych dla organizacji?
 • Jak zatrzymać najlepszych i tych pozostałych?
 • Jak zarządzać oczekiwaniami pracowników?
 • Jak wygląda proces wzrastania pracownika w organizacji (cykl rozwoju pracownika)?
 • Jak radzić sobie z roszczeniami pracowników?
 • Jak prowadzić rozmowę kontraktową z pracownikiem?
 • Jak wykorzystać kontrakt psychologiczny, aby otworzyć pracownikowi perspektywę rozwoju w firmie?
Rekrutowanie właściwych pracowników

Rekrutowanie właściwych pracowników

 • Jaki jest rzeczywisty cel procesu rekrutacji?
 • Jakie są etapy procesu rekrutacji?
 • Jaki odróżnić najlepszego kandydata od właściwego kandydata?
 • Jakimi metodami dokonać analizy potrzeb firmy w zakresie zasobów ludzkich?
 • Czym zasoby ludzkie różnią się od potencjału społecznego firmy?
 • Co powinien zawierać opis stanowiska pracy?
 • Jak opracować profil kompetencji kandydata (profesjogram)?
 • Jak pisać ogłoszenie o naborze?
 • Jak dokonać wstępnej selekcji kandydatów?
 • Jak czytać CV i szukać w nim czarnych dziur?
 • Jakie są rodzaje rozmów kwalifikacyjnych?
 • Jak należy się przygotować do rozmowy rekrutacyjnej?
 • O co pytać kandydata?
 • Jakie błędy są popełniana w trakcie rozmów kwalifikacyjnych?
 • Jak wykorzystać metodę epizodów?
 • Jaka jest struktura rozmowy rekrutacyjnej?
 • Jak ciągnąć kandydata za język i nie dać się wodzić za nos?
 • Jak rozróżniać wyuczone i autentyczne zachowania kandydata?
 • Jakie informacje na temat firmy i stanowiska przekazać kandydatowi?
 • Jak podejmować decyzję o wyborze kandydata?
Prowadzenie rozmów oceniających

Prowadzenie rozmów oceniających

 • Jakie są cele systemu oceny pracownika?
 • Jak wykorzystać ocenę pracownika jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi?
 • Jak menedżerowie mogą wykorzystać ocenę do kierowania ludźmi?
 • Jakie znaczenie ma ocena dla pracowników?
 • Czy w trakcie rozmowy oceniającej jest miejsce na negocjacje płacowe?
 • Jak jednolicie interpretować w zespole menedżerskim kryteria oceny pracownika?
 • Jak jednym głosem wyjaśniać pracownikom skalę oceny?
 • Jakie błędy są popełniane przy ocenie pracowników?
 • Czego podczas oceny obawiają się pracownicy, a czego szefowie?
 • Jak przygotować się do rozmowy oceniającej?
 • Jaka powinna być struktura rozmowy oceniającej?
 • Jak kontrolować przebieg rozmowy oceniającej?
 • Dlaczego warto posłuchać samooceny pracownika?
 • W jaki sposób szef w trakcie rozmowy oceniającej powinien mówić ludzkim głosem i ciągnąć za język?
 • Jak przekazywać feedback i uzasadniać ocenę?
 • Jak wyrażać krytykę, a jak chwalić?
 • Jak radzić sobie z emocjami w trakcie rozmowy oceniającej?
 • Jak wspólnie z pracownikiem rozwiązywać problemy?
Zarządzanie zespołem wielokulturowym

Zarządzanie zespołem wielokulturowym

 • Co to jest kultura organizacji?
 • Co tworzy kulturę organizacji?
 • Jak kultura narodowa wpływa na kultura organizacji?
 • Jakich postaw wymaga praca w środowisku wielokulturowym?
 • Jak rozwijać wrażliwość międzykulturową?
 • Na czym opiera się uczenie międzykulturowe?
 • Trzy poziomy uczenia międzykulturowego.
 • Kultura narodowa jako góra lodowa.
 • Jak stereotypy i uprzedzenia wpływają na realizację działań w organizacji?
 • Model kultury Geertera Hofstede’a.
 • Jakie są etapy wrażliwości międzykulturowej?
 • Które wymiary kultur narodowych mogą znacząco wpływać na interpretację standardów w organizacji?
 • Jakie zakłócenia komunikacyjne mogą wystąpić w środowisku wielokulturowym?
 • Na jakie podstawowe elementy należy zwracać uwagę w pierwszym kontakcie w środowisku wielokulturowym?
 • Z jakimi stylami porozumiewania się i negocjowania warto się liczyć w budowaniu relacji w środowisku wielokulturowym?
 • Jak nauczyć się pracy w zespole wielokulturowym?
 • Jak rozwiązywać problemy w środowisku wielokulturowym?