Uniwersalny łącznik

Ostatnio słyszy się, że cała Polska doskonali posługiwanie się językiem angielskim wraz z premierem Donaldem Tuskiem, który 1 grudnia 2014 roku objął stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Z kolei w naszej pracy język angielski to codzienność.

Wykorzystanie języka angielskiego w biznesie od ponad dwudziestu lat (zapoczątkowanych transformacją ustrojową i gospodarczą Polski) coraz bardziej rośnie. Jest to skutek przede wszystkim dwóch zjawisk. Pierwsze z nich to stale rosnąca liczba tzw. ekspatów, czyli obcokrajowców wydelegowanych do pracy w polskich oddziałach, filiach lub przedstawicielstwach rodzimych firm (do tej kategorii można też zaliczyć osoby, które z różnych powodów osiedliły się w Polsce i znalazły zatrudnienie w firmach o obszarze działania wykraczającym poza granice naszego kraju). Drugim jest traktowanie Polski przez duże międzynarodowe koncerny, jako rynku wschodzącego, na którym warto zająć pozycję strategicznie lepszą niż konkurencja. Efektem tego jest kierowanie do pracy przy zarządzaniu firmami zagranicznymi w Polsce obcojęzycznych menedżerów wyższych szczebli. Dodatkowym elementem jest umieszczanie w Polsce – jako kluczowym kraju regionu – centrów zarządzania większymi obszarami, wymagających pracowników i menedżerów średnich szczebli biegle komunikujących się ze swoimi odpowiednikami w innych krajach Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu czy północnej Afryki.

Wspomniane grupy zawodowe zwykle nie znają języka polskiego w stopniu, który pozwalałby na swobodną komunikację biznesową, często pracują w środowisku wymagającym kontaktów z osobami niewładającymi językiem polskim. Dlatego w ramach standaryzacji wewnątrz struktur firm międzynarodowych i na płaszczyźnie globalnej przyjmuje się, że szkolenia z udziałem obcokrajowca odbywają się w języku angielskim. Język angielski uznawany jest za uniwersalny łącznik komunikacyjny ludzi pochodzących z różnych krajów.

Prowadzanie szkoleń w języku angielskim jest niewątpliwie dogodne nie tylko dla ekspatów. Zdecydowana większość dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce to firmy zainteresowane ekspansją na rynki zagraniczne lub będące częścią holdingów bądź grup kapitałowych z elementem międzynarodowym. Skuteczne kampanie sprzedażowe w innych krajach wymagają biegłego posługiwania się językiem zapewniającym porozumienie. Ważna jest też komunikacja z innymi elementami struktury firmy (najczęściej zagranicznymi spółkami matkami) oraz z klientami rozsianymi po całym świecie. Komunikacja ta, ze względu na przyjęte standardy międzynarodowe, przeważnie odbywa się w języku angielskim.

Jakie firmy korzystają z naszych szkoleń anglojęzycznych? Są to przeważnie firmy o charakterze usługowym, obsługujące w języku angielskim kraje całego globu (tzw. call center z shared services) i firmy pośredniczące w nabywaniu usług realizowanych ostatecznie w innych obszarach geograficznych (np. usług kart kredytowych, pomagające klientom zamawiać bilety na podróże biznesowe do destynacji na całym świecie).

Siłą rzeczy szkolenia w języku angielskim obejmują również Polaków, dla których znajomość języka angielskiego jest konieczna do skutecznego wykonywania obowiązków. Nasze zajęcia, obok celu głównego, którym jest rozwijanie kompetencji miękkich (np. kierowanie ludźmi, motywowanie, negocjowanie, obsługa klienta, komunikacja), dodatkowo pomagają odświeżyć znajomość struktur języka i zgłębić słownictwo niezbędne w pracy. Ważne jest ponadto poznanie kultury i sposobu myślenia specyficznego dla danego obszaru językowego, co w środowisku pracy zdominowanym przez przedstawicieli wielu kultur pozwala na wzajemne zrozumienie.

A zatem rozwijaj swoje kompetencje miękkie i Polish your English with us!