Akademia Menedżerska

Dla jednego z największych producentów odzieży sportowej w Polsce Kontekst HR International Group prowadził od września 2007 r. do marca 2008 r. projekt doradczo-szkoleniowy Akademia Menedżerska.

Celami projektu były:
1.    Zwiększenie skuteczności menedżerów w kierowaniu ludźmi, a w rezultacie poprawienie efektywności organizacji.
2.    Utrwalenie zmian po szkoleniu.

Adresatami projektu byli kierownicy jednostek terenowych (sklepów), kierownicy podstawowych działów backoffice oraz menedżerowie wyższego szczebla kierowania (top management).

Zasygnalizowaną potrzebą było wdrożenie nowego systemu pracy w firmie w oparciu o umiejętności kadry menedżerskiej. Ze względu na zgłoszoną przez klienta potrzebę utrwalania zmian w zachowaniach menedżerów, projekt został oparty o trzy podstawowe elementy:
−    wiedzę i umiejętności nabyte podczas szkoleń,
−    pracę indywidualną uczestników szkoleń – realizowanie zadań indywidualnych między  szkoleniami,
−    team coaching menedżerów wyższego szczebla, przygotowujący ich do wspierania i pogłębiania efektów szkolenia.

W ramach projektu realizowano dwa cykle szkoleniowe: jeden dla kierowników jednostek terenowych, drugi – dla kierowników podstawowych działów backoffice. Po określeniu merytorycznej zawartości projektu odbył się team coaching dla menedżerów wyższego szczebla kierowania otwierający cykle szkoleniowe. Potwierdzono wówczas sposób pracy w projekcie oraz przygotowano menedżerów do roli coachów w trakcie realizacji zadań szkoleniowych.

Cykle szkoleń otworzone zostały przez Prezesa firmy, co tym samym nadało wagi nabywanym przez uczestników umiejętnościom.

Poszczególne moduły w ramach cyklów szkoleniowych odbywały się w miesięcznych odstępach. Każdy moduł zakończony był wyznaczeniem przez uczestników zadań indywidualnych, związanych z kierowaniem ludźmi. Zadania te omawiane były podczas ostatniej godziny szkolenia –tzw. „godziny dla menedżera”. Wtedy właśnie do grupy dołączał bezpośredni przełożony uczestników i omawiał z nimi rezultaty szkolenia oraz zadania indywidualne wynikające z ćwiczeń i przemyśleń poszczególnych osób. Kolejny moduł rozpoczynał się zawsze od krótkiej sesji podsumowującej realizację zadań.

Całość cyklu zakończyła się team coachingiem dla menedżerów wyższego szczebla kierowania, którego celem było wyciągnięcie wniosków oraz opracowanie dalszych działań do podjęcia przez poszczególnych menedżerów w organizacji.

Konsultanci koordynujący projekt: Jacek Smura i Anna Filipow.