Poznaj swoją perspektywę!

Prof. Philip Zimbardo wyróżnił sześć wymiarów perspektyw czasowych: przeszłość pozytywna (past positive), przeszłość negatywna (past negative), teraźniejszość hedonistyczna (present hedonistic), teraźniejszość fatalistyczna (present fatalistic), przyszłość pozytywna (future positive), przyszłość negatywna (future negative). Sposób, w jaki postrzegamy czas, wywiera przemożny wpływ na nasze życie, choć nie jesteśmy świadomi tego wpływu. Przyjmowanie poszczególnych perspektyw wiąże się z określonymi zyskami, zaś nadużywanie przynosi straty. I choć indywidualna pespektywa czasowa zależy od doświadczeń życiowych, to kolektywne postawy względem czasu wpływają na losy narodów i społeczeństw.

Jakie są korzyści ze zrównoważonej perspektywy czasowej? Według dr. Macieja Stolarskiego z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzącego polskie badanie perspektyw czasowych w biznesie) są to: poczucie szczęścia i satysfakcja z życia, lepszy nastrój, satysfakcja z pracy i zaangażowanie w pracę, zadowolenie ze związków romantycznych, uważność (mindfulness), wyższy poziom inteligencji emocjonalnej, mniejsze nasilenie zaburzeń emocjonalnych, mniejsza skłonność do uzależnień i substancji psychoaktywnych, większe zaangażowanie w zachowania proekologiczne.

Teorię perspektyw czasowych można wykorzystać do wspierania działań zarządczych i wdrożeniowych w organizacji, m.in. do: celowego budowania spójnej kultury organizacyjnej wpływającej pozytywnie na reakcje i zachowania ludzi w organizacji, pozytywnego kształtowania przekonań pracowników oraz budowania spójnej kultury organizacyjnej wpływającej na efektywność organizacji; do planowania zmian w sposób minimalizujący koszty społeczne i demotywację pracowników oraz wspierającego proces akceptacji i adaptacji do zmian, usprawniania funkcjonowania systemów HRM na poziomie strategicznym wspierającym realizację polityk dotyczących rozwoju potencjału ludzkiego organizacji, diagnozowania potrzeb rozwojowych pracowników, optymalizacji zakresów działań rozwojowych w sposób eliminujący problemy i luki kompetencyjne dotyczące przekonań wynikających z perspektyw czasowych, zarządzania systemem oceny pracowników, zarządzania retencją pracowników.

W grudniu uruchomione zostało polskie badanie perspektyw czasowych w biznesie. Artykuł o badaniu wraz z filmem, w którym prof. Philip Zimbardo zaprasza do udziału w badaniu, znajdziesz tu . W Polsce nie było jeszcze takiego badania! Jego wyniki posłużą do stworzenia dostosowanych do polskiej specyfiki narzędzi konsultingowych, algorytmów, scenariuszy szkoleń, metod doradczych i coachingowych.

Badanie trwa tylko do końca lutego 2018 roku.

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety badawczej: http://www.badania.aps.edu.pl/index.php/187664?lang=pl.

Jeżeli chcesz, aby tym badaniem została objęta większa grupa pracowników Twojej firmy, koniecznie skontaktuj się z nami .