Ścieżki karier i ocena okresowa pracowników

Dla czołowej polskiej firmy doradztwa podatkowego od września 2007 roku Kontekst HR International Group prowadził projekt dotyczący przygotowania i wdrożenie ścieżek karier oraz procesu i zasad oceny okresowej.

Zostały postawione cele:
1.    Przygotowanie ścieżek karier oraz procesu i zasad oceny okresowej.
2.    Przygotowanie (przeszkolenie) kadry menedżerskiej do prowadzenia rozwoju pracowników według założonego modelu.
3.    Podniesienie i utrzymanie motywacji pracowników do pracy w organizacji przez zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju umiejętności miękkich w ramach zakładanego modelu.
Uczestnikami projektu są menedżerowie i pracownicy (konsultanci).

W wyniku rozwoju organizacji i zmieniającej się sytuacji na rynku pracy została zdefiniowana potrzeba weryfikacji i dopracowania przyjętych wcześniej (z naszym udziałem w 2006 roku) ścieżek karier oraz systemu oceny pracowników.

Pierwszym krokiem w ramach projektu była krótka ankieta badająca motywację pracowników do pracy w organizacji.

Na tej podstawie drugim krokiem była praca zespołu projektowego nad dopasowaniem istniejącego modelu (z jednej strony do potrzeb i oczekiwań pracowników, a z drugiej – do wizji rozwoju organizacji). W ten sposób powstała koncepcja ścieżek karier oraz procesu i zasad oceny okresowej.

Trzeci krok to badanie postaw pracowników na różnych poziomach w organizacji. Jego celem było określenie mocnych stron oraz zagrożeń mogących w istotny sposób wpłynąć na realizację w praktyce określonych ścieżek rozwoju.

Wreszcie czwarty krokiem było przygotowanie planu szkoleń dla kadry menedżerskiej – z nastawieniem na praktyczne przygotowanie menedżerów w zakresie kierowania ludźmi i prowadzenia rozwoju pracowników w ramach zakładanego modelu.

Opracowany także został plan szkoleń dla pracowników (dotyczący umiejętności miękkich) wspierający rozwój ścieżkach karier.

Główny czas realizacji projektu: wrzesień 2007 r. – marzec 2008 r. oraz działania stałe realizujące wypracowany plan szkoleń.