SI Talent Insights – już jest!

Od listopada rozszerzyliśmy ofertę badań Success Insights® o nową serię produktów – Talent Insights. To unikalne rozwiązanie na rynku analiz, skupiające się na indywidualnych cechach stylu zachowania badanego i jego motywatorach. Otrzymywane w wyniku badania kompleksowe raporty zwiększają świadomość własnych mocnych stron i słabości oraz pozwalają zrozumieć siłę pochodzącą z kombinacji indywidualnych cech i potencjalne źródła konfliktów, co wpływa na personalny i zawodowy rozwój, wzrost satysfakcji osobistej i jednocześnie umożliwia głębsze zrozumienie swoich rozwijających się talentów. Analizy stylu zachowania i sposobu komunikacji osoby ujawniają cechy naturalnego i zaadaptowanego stylu zachowania. Obok indywidualnych wyników analizy badanego, raporty zawierają podpowiedzi, jak uczynić bardziej efektywną komunikację z osobami posiadającymi odmienne style komunikacji. W każdym działaniu nasze motywacyjne priorytety i zaangażowanie ułatwiają osiągnięcie sukcesu. Dana osoba będzie energiczna i efektywna w miejscu pracy tylko wtedy, gdy jej osobiste motywatory będą zaspakajane w codziennych zajęciach. Badanie SI Talent Insights przynosi zatem korzyści nie tylko konkretnej osobie, ale także zespołowi, w którym działa i całej organizacji.

Mamy świetną informację: przez najbliższe 2 miesiące (do końca 2012 r.) oferujemy klientom promocyjne ceny na nowe produkty SI Talent Insights. Gorąco zapraszamy do skorzystania z tej możliwości.

SI Talent Insights zapewnia kompleksowe narzędzia zarządzania, które proponują innowacyjne rozwiązania w zakresie osiągania sukcesu zawodowego i osobistego w pięciu obszarach:
• potencjalne mocne strony w zakresie zachowania i motywacji,
• potencjalne konflikty w zakresie zachowania i motywacji (w tym „pochłaniacze czasu”),
• idealne otoczenie,
• klucz do motywacji,
• klucz do zarządzania.

Nowe produkty SI Talent Insights:

SI Talent Insights raport „Przełożony-podwładny” (Efektywna współpraca z innymi kluczem do sukcesu!). Raport „Przełożony-podwładny” nie tylko identyfikuje indywidualne cechy, ale również pomaga kadrze zarządzającej i pracownikom wykorzystać wzajemne efekty poszczególnych typów zachowań i motywatorów jako narzędzie do osiągnięcia sukcesu. Zapewnia kompleksowe analizy, wspierające selekcję talentów, świadomy rozwój, motywowanie ludzi, budowanie efektywnej komunikacji oraz relacji w miejscu pracy.

SI Talent Insights raport „Kadra menedżerska” (Doskonałość, wykorzystanie szans i styl przywódczy!). Raport „Kadra menedżerska” jest doskonałym narzędziem dla lidera, zwiększającym efektywność i pozwalającym osiągnąć długoterminowy sukces. Raport identyfikuje cechy i zachowania, sposób radzenia sobie z wyzwaniami i problemami oraz wpływaniem na podwładnych. Zawiera sugestie w zakresie zarządzania czasem i zarysowuje zalety synergii między osobistym stylem przywódczym a motywatorami.

SI Talent Insights raport „Handlowiec/sprzedawca” (Zsynchronizowany styl sprzedaży, nowy wymiar efektywności!). Kompleksowe i świadome zarządzanie indywidualnymi cechami stylu komunikacji oraz osobistymi motywatorami jest główną siłą napędową stojącą za maksymalizacją efektywności sprzedaży. Raport identyfikuje potencjalne mocne strony i sprzeczności, które wynikają z kombinacji osobistego stylu komunikacji oraz systemu wartości. Przekraczanie własnych barier i poleganie na mocnych stronach zwiększają efektywność sprzedaży oraz zapewniają osiąganie zawodowych celów.

SI Talent Insights – raport skrócony. Dostępny jest również raport skrócony Talent Insights, szczególnie użyteczny przy procesie rekrutacji nowych pracowników. Opisuje wartość danego pracownika dla organizacji oraz jego idealne środowisko pracy, co pozwala na trafne dobranie osoby do konkretnego stanowiska.

Warto także zwrócić uwagę na raport SI „Indeks strategii sprzedaży”, który jest obiektywną analizą rozumienia przez badaną osobę strategii skutecznej sprzedaży. Analiza ta odpowiada przede wszystkim na pytanie, czy dana osoba potrafi sprzedawać. Ze skuteczną sprzedażą wiąże się duża wiedza, którą mierzy właśnie indeks strategii sprzedaży. Raport dostarcza także osobie informacje o jej silnych i słabych stronach w zakresie sprzedaży.

Wszystkich zainteresowanych badaniami Success Insights, a szczególnie SI Talent Insights, zapraszamy do kontaktu z nami.

Więcej o metodzie Success Insights